Výberové konanie

0-F-VK MS Komárovská

 

 

MESTSKÁ ČASŤ

BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Miestny úrad

Trojičné námestie I l, 825 61 Bratislava

261/2384/2020                                                                                                       Bratislava 3. február 2020

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice na základe ustanovenia S 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia S 5 zákona NR Sr č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

vý b e r o v é k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy — Óvoda, Komárovská 58, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. apríla 2020.