Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo fyzický vek 6 rokov a dosiahlo školskú zrelosť. Ide o kľúčové východiská pre úspešné zvládanie požiadaviek školy. Vo tomto veku dochádza u dieťaťa k významným vývinovým zmenám, ktoré sú podmienené zrením aj učením.

Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa, ktoré zabezpečí úspešne zvládať nároky školy. Zrelosť centrálnej nervovej sústavy dieťaťa musí byť odolná voči záťaži, schopná koncentrácie a emocionálnej stability. Vyšetrenie školskej zrelosti predškoláka je veľmi dôležité.

Telesný a zdravotný stav

Posúdenie telesnej pripravenosti dieťaťa na nástup do školy je v kompetencii obvodného lekára. Telesná vyspelosť však nie je prvoradým ukazovateľom celkovej zrelosti, ale je potrebné ju brať do úvahy. Posudzuje sa výška a hmotnosť dieťaťa, ktorá predstavuje kvalitatívnu premenu telesnej stavby dieťaťa, predĺženie končatín, relatívne zmenšenie hlavy, zúženie a sploštenie trupu. Pohyby dieťaťa sú presnejšie úspornejšie, jemnejšie.

Emocionálna zrelosť

Ide o dosiahnutie relatívnej emocionálnej stability, ústup od impulzívnych reakcií. Impulzívne konanie, citová labilita, precitlivenosť, plačlivosť, nesústredenosť, nesamostatnosť, vzdorovitosť a agresivita patria medzi znaky nespôsobilosti pre školu.

Sociálna zrelosť

Predpokladá vyvinutú potrebu dieťaťa stretávať sa s inými deťmi, rovesníkmi, schopnosť podriadiť sa zásadám a záujmom detských skupín. Dieťa musí byť dostatočne samostatné a primerane svojmu veku nezávislé od rodičov, musí byť schopné prevziať patričnú zodpovednosť za svoje konanie i za plnenie školských povinností a prevziať rolu školáka.

Reč

Nemala by byť výrazne narušená, v rámci normy je možná mierna dyslália. Fonologické uvedomovanie dieťaťa je jeden zo základných predpokladov, vedúcich k rýchlemu a úspešnému zvládnutiu čítania. Poznať prvé, posledné písmeno v slove, mať správnu výslovnosť, komunikovať, reprodukovať obsah (napr. rozprávky), mať vyjadrovacie schopnosti.

Rozvoj matematických schopností

Pre pochopenie počtu je nevyhnutné porozumieť základným pojmom pre označenie kvality: málo – veľa, viac – menej, rozdiely v počte na základe vizuálneho odhadu, posúdiť atribúty spojené s dĺžkou, veľkosťou, hrúbkou, poradím a pod.

Grafomotorika

Zvládnutie správneho držania ceruzky, sklon zošita, tlak pri písaní. Rešpektovať ľavorukosť.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

 • samostatne sa obliecť a obuť,
 • zapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách,
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útvary (štvorec, kruh, srdce atď.), uspokojivo obkresliť rôzne znaky podľa predlohy (body na hracích kockách, štvorlístok atď.),
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (musí mať hlavu, trup, končatiny),
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať a rozlíšiť základné farby,
 • orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
 • orientácia v sociálnom prostredí (pozná svoje meno, adresu, vek);
 • orientácia v prírode (pozná niektoré zvieratá);
 • orientácia v priestore;
 • orientácia v čase.