Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania alebo „odklad“

Od 1.1. 2021  má riaditeľka  materskej školy kompetenciu rozhodovať o pokračovaní plnenia povinnej školskej dochádzky (odklade), a to v prípade, ak dieťa nedosiahne po dovŕšení šiesteho roka veku školskú spôsobilosť.              

Postup:

 1. Ak dieťa k 31.8. 2021 dovŕši šiesty rok veku, na zápis do základnej školy bude musieť ísť,
 2. môže informovať riaditeľa základnej školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, alebo mu riaditeľ ZŠ v rámci zápisu na plnenie PŠD odporučí, aby požiadal riaditeľku príslušnej MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. na zápis do základnej školy pôjdete podľa miesta trvalého bydliska, spravidla podľa všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy,
 4. deti, ktoré nedosahujú školskú spôsobilosť, môžu pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (PPV),
 5. najprv zákonný zástupca informuje  riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 6. riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 7. na základe písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a  písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 8. pre tieto deti bude trvať PPV dva školské roky.
 9. Od školského roku 2021/2022 budú materské školy ku 30.06. vydávať ,,Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania“ všetkým deťom, ktoré povinné predprimárne vzdelávanie ukončia.

Moje dieťa bolo prijaté do 1. ročníka základnej školy, začne plniť povinnú školskú dochádzku a objavia sa u neho problémy, ktoré naznačujú, že nezvláda nároky bežnej základnej školy. Aký postup by mal byť zvolený?

 • dieťa buď môže pokračovať v plnení PŠD v bežnej ZŠ, alebo v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, príp. v špeciálnej základnej škole.

Môže sa stať, že dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť ani po ukončení pokračovania povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole?

 • výnimočne sa to stáva, (myslíme tým dodatočné odloženie PŠD podľa platného právneho stavu do 31.12. 2021),
 • ale od 1.1.2021 sa tento inštitút zrušil v školskom zákone,
 • z toho vyplýva, že dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dovŕšilo siedmy rok veku.