Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo MŠ – Óvoda, Komárovská 58 , oznamuje informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

Termín podávania žiadostí:   od 3.5.2021 do 7.5.2021

Spôsob podania žiadosti:

 1. vytlačiť
 2. potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)
 3. v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 4. podpísať  oboma zákonnými zástupcami

Spôsob doručenia žiadosti

 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
 • Originál žiadosť (podpísaná) musí byť doručená v termíne od 3.5.2021 do 7.5.2021 na adresu školy, buď poštou alebo osobne do schránky MŠ.
 • Adresa MŠ:                   Materská škola – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava                                                                                                                                                                                                                  Komárovská 58                                                                                                                                                                                                                                                           821 06 Bratislava

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Podmienky prijatia:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, ​(MČ Bratislava – Podunajské Biskupice určí každej materskej škole spádové ulice, ktoré uverejní na svojom web sídle a tu);
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;
 3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku.
 • V prípade vysokého záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti  Bratislava – Podunajské Biskupice.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2021.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie pre 5 ročné deti:

Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a tento zákon 209 upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.

 • Zákonný zástupca ( rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok ( je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ).
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

Dochádzka do MŠ:

Ø  Dochádzka do MŠ je pre 5 ročné deti je povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

Ø  Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná:

 • neprítomné môže byť dieťa napríklad z dôvodu choroby, prípadne pre mimoriadne udalosti v rodine
 • neprítomnosť ktorá trvá päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca,
 • ak bude dieťa dlhšiu dobu neprítomné predloží rodič potvrdenie od lekára

Ø  V čase školských prázdnin neprítomnosť dieťaťa sa nemusí dokladovať.

Ø  Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka školy