Zvyknúť si na nové prostredie je vždy náročné nielen pre dospelých, ale aj pre dieťa. Spôsob, akým zvládnuť toto obdobie je individuálny. Plač nie je jediným prejavom nespokojnosti, obáv a strachu dieťaťa. Pre dieťa je to veľký stres, ktorý sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Dieťa sa odmieta hrať, jesť, piť, zapájať sa do činností, nekomunikuje, môže sa začať zajakávať, prestane sa pýtať na záchod a pod.

Naša rada: čím kratšia rozlúčka s dieťaťom pri dverách triedy, tým je to preň lepšie. Dieťa môžete upokojiť v šatni, porozprávať sa s nim.

  • Dieťa na celý deň by nemalo zostať ak:
  • Odmieta jesť a piť, celý deň nevie do seba nič dostať.
  • Neustále plače, zle znáša odlúčenie od matky do takej miery, že narúša činnosti ostatných detí, neustále potrebuje pomoc dospelého.
  • Pocikáva sa, nevie sa vypýtať na záchod, nekomunikuje.
  • Je agresívne, ubližuje iným deťom.

Ak rodičia napriek tomu, že ich dieťa nie je zadaptované trvajú na tom, že bude v materskej škole celý deň, sťažujú a zbytočne predlžujú jeho adaptačné obdobie. Dieťa je podľa rozhodnutia o pritají prijaté na adaptačnú dobu tri mesiace a až potom je jeho prijatie trvalé. Ak si dieťa v tomto období nezvykne na nové prostredie do takej miery, aby sa mohlo zapájať do edukačných aktivít, podávame návrh na dočasné prerušenie jeho dochádzky do materskej školy.

306/2008 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o materskej škole

§3 Prijímanie detí do materskej školy

(3) Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.