Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

                                  (tzv. odklad školskej dochádzky)

 

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku – 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu.

 

Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

 

 1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 • Zákonný zástupca  informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva.

 

 1. Kedy je potrebné uvažovať  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 • Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť.
 • Ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

 

 1. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude            musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v            MŠ.  V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o                              pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

 

 1. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

Potrebný bude:

 1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (vzor v prílohe)

 

 1. Kto zabezpečuje školského psychológa?
 • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.
 • Uvádzame kontakty na odborných zamestnancov CPPPaP, ktorí majú na starosti naše pracovisko:
 1. Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ vydáva riaditeľ materskej školy.

 

 1. Termíny
  1. Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – do konca marca 2021
  2. Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 15.mája 2021
  3. Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – do 15.júna 2021

 

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka školy