POKYNY K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/21

Dňa 02.septembra 2020 sa začína školský rok 2020/2021.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku a v samotnej Bratislave, nesie sa v duchu hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ – Óvoda, Komárovská  58  sú vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

podľa https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/

 

Prevádzka materskej školy je v dôsledku dodržania daných pokynov a odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR od 6,30 do 16,00 hod. Tento čas otvorenia prevádzky platí zatiaľ na prvé dva týždne t.j. od 02.09. – 14.09.2020. Je to z dôvodu zamedzenia  vzájomného premiešavania sa detí, pretože nebude  ranná a poobedná „zberná trieda“.

 

Pred budovou je nutné dodržiavať 2m rozostupy.

Pri vstupe do budovy je pripravený stojan s dezinfekciou, ktorú musíte Vy i Vaše dieťa použiť.

V priestoroch MŠ je pre zákonných zástupcov povinnosť nosiť rúška.

Deti počas výchovno-vzdelávacieho procesu rúško nepoužívajú.

Povinnosti zákonných zástupcov:

  • Zdržiavať sa v priestoroch MŠ odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.
  • Dieťa môže sprevádzať iba jeden zákonný zástupca.
  • Nie je dovolené nosiť si vlastné hračky.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Ak dieťa chýba viac ako 3 dni, alebo dieťa nebolo prebrané – neprešlo cez ranný filter, pri opätovnom nástupe zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

Výchovno-vzdelávací proces je umožnený všetkým deťom a vzhľadom k daným okolnostiam má každá trieda pridelený farebný kruh podľa, ktorého budete môcť vchádzať do priestorov MŠ. V šatni a na chodbách sa môžu vyskytovať len 3 zákonní zástupcovia so svojimi deťmi a to minimálny čas na odovzdanie  alebo prevzatie dieťaťa. Zákonný zástupca/ rodič odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.

 

VSTUP DO BUDOVY:

 

1.trieda Žabky        – zelený kruh

2.trieda Slimáčiky  – žltý kruh

3.trieda Motýliky   – červený kruh

Prevzatie dieťaťa v čase obeda je možné od 12,00 – 12,30 hod

 

Aktualizácie  pokynov je nutné sledovať na internetovej stránke www.mskomarovska.sk , na vývesných tabuliach v MŠ.

 

Pokiaľ budete potrebovať riešiť nejaké iné záležitosti, je možné kontaktovať pedagógov telefonicky v  pracovné dni  od 12: 00 hod.  do 12:30 hod. Nakoľko nemáme časový priestor pri preberaní a odovzdávaní detí a epidemiologické opatrenia obmedzujú kontakt s učiteľkou. Za pochopenie ďakujeme.

 

Budeme rešpektovať a riadiť sa semaforom opatrení na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v MŠ nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa, či zamestnanec na ochorenie COVID-19.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v MŠ vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri 2 a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi, alebo jedným pedagógom.

S pozdravom

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka MŠ