OZNAM od 8.3.2021

Vážení rodičia,

Rozhodnutie ministra  číslo: 2021/10079:2-A1810 sa s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto v súvislosti s materskými školami:

  1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,

Odôvodnenie:

Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

 

PREVÁDZKA MŠ KOMÁROVSKÁ

Materská škola je od 8.3.2021 otvorená prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

Prevádzka MŠ otvorená v čase:  6,30 – 17,00 hod

Predpokladaný počet otvorených tried: 2 triedy

Podmienky vstupu do MŠ:

  • Každý, kto vstúpi do areálu a priestorov MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní.
  • Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty.
  • Potrebné je odovzdať vyplnené tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe).

Zákonní zástupcovia, ktorí majú nevyhnutný prezenčný výkon práce vyplnia tlačivo – Príloha 11c  Príloha č. 11c (priniesť vyplnené 8.3.2021 – pondelok ráno).

Zákonní zástupcovia, ktorí majú iný dôvod vyplnia tlačivo Príloha 11a Príloha č. 11a (priniesť vyplnené 8.3.2021 – pondelok ráno).

Tlačivo – Príloha 11b  Príloha č. 11b  je len informácia o súhlase so spracovaním osobných údajov, nie je potrebné tlačiť ho ani vypĺňať.

 

  • 2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!
  • Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,…).
  • Dodržiavať odstupy.
  • Do MŠ vstupuje iba jedná osoba s dieťaťom.
  • Zákonní zástupcovia majú povolený vstup len do zádveria  šatne.

Nakoľko je situácia veľmi vážna, zvážte pobyt svojho dieťaťa v materskej škole.

Naďalej Vás prosím o sledovanie oznamov, nakoľko sa pokyny k prevádzke MŠ môžu zmeniť na základe nových usmernení ministra školstva alebo zriaďovateľa.

Mgr. Jana Vargová
riaditeľka školy

Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0917 814 025 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

rozhodnutie_2_ starostu _8_ marec_2021_platné