Oznam

Platby za stravu + réžia  ⇒  uhrádza sa november + december  spolu

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ  ⇒  uhrádza sa november + december  spolu

Platby je nutné uhradiť do 15. decembra 2020 z dôvodu nulovania účtov. Ďakujeme

 

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka MŠ – Óvoda