Otvorenie materskej školy od 08.02.2021

Vážení rodičia,

 

Materská škola – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava sa na základe pokynov zriaďovateľa  pre deti kmeňovej materskej školy otvára od 09.02. 2021. Materská škola bude fungovať za nasledujúcich podmienok:

 

 

Prevádzka MŠ:  6,30 – 17,00 hod

Počet tried otvorených: 2

Vstup do budovy: len zádverie

Ranný filter pri vstupe do budovy

Povinnosť detí: rúška v interiéri MŠ

Dobrovoľnosť: rúška v exteriéri MŠ

Kontrola Covid certifikátov – nahliadnutie do certifikátov, nesmú byť staršie ako 7 dní

Odovzdať vyplnené a podpísané yyhlásenie o bezinfekčnosti  dieťaťa

 

 

Šeky na stravu dostanete v stredu ráno:

Úhrada stravného podľa počtu dní + réžia

 

Úhrada poplatku v MŠ v mesiaci február = 20 €  na číslo účtu MŠ v tvare  IBAN: SK78 1100 0000 0029 4707 4925 (pre tých, ktorí vo februári nenavštevovali MŠ)

Úhrada poplatku v MŠ v mesiaci február = 30 € na číslo účtu MŠ v tvare  IBAN: SK78 1100 0000 0029 4707 4925 (pre tých, ktorí vo februári navštevovali MŠ)

 

 

Naša MŠ bola od 11.01.2020 po celý čas otvorená pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a zákonných zástupcov detí, ktorým povaha práce neumožňovala vykonávať prácu z domu, preto z technických dôvodov (nutná dôkladná dezinfekcia priestorov) otvárame materskú školu v utorok 09.02.2021.

 

Nakoľko je situácia na celom území SR veľmi vážna a s ohľadom na personálne kapacity v  MŠ otvárame 2 triedy. Pri zaraďovaní detí do tried budeme postupovať nasledovne:

 

  • deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry
  • deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje byť vykonávaná z domu
  • deti predškolského veku
  • ostatné deti.

 

Milí rodičia,

Všetci sme už z celej situácie unavení, podráždení a bojíme sa. No nakoľko sa chytáte socializovať Vaše deti, musíte počítať s rizikom šírenia nákazy. Verím, že nikto úmyselne vírus nešíri, ale ak dôjde k situácii, keď dieťa „niečo“ prinesie domov zo škôlky, nebudete viniť zo vzniknutej situácie nikoho. Touto cestou Vás prosím o zváženie nutnosti dochádzky Vášho dieťaťa do MŠ.

 

S úctou,

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka MŠ – Óvoda