Režim dňa v našej materskej škole

Dobré, premyslené usporiadanie dňa určuje do značnej miery štýl života detí v MŠ, súlad v skupine. Režim dňa  je zložený z organizačných foriem výchovy a vzdelávania a tvoria základný spôsob organizácie v MŠ. Dôležitou požiadavkou v dennom poriadku je nielen striedanie rôznych druhov činností, edukačných aktivít, ale aj primerané zaťaženie detského organizmu. Vymedzuje striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy, osobnej hygieny, samoobslužných činností a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý, globálny rozvoj dieťaťa.

Čas Denný poriadok
6:30 – 8:00 – otvorenie MŠ, príchod detí do MŠ – ranný filter
– hry a činnosti podľa výberu detí
8:00 – 9:15 – ranný kruh
– zdravotné cvičenia
– činnosti zabezpečujúce životosprávu, stolovanie, stravovanie – DESIATA
– sebaobslužné činnosti
9:15 – 10:00 – dopoludňajšie cielené výchovno-vzdelávacie aktivity
– zdravotné cvičenia
10:00 -11:15 – sebaobslužné činnosti
– pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore, pohybové aktivity
11:15 – 12:15 – sebaobslužné činnosti
– činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – OBED
– odchod detí, ktoré navštevujú MŠ len dopoludnia
12:15 – 14:00 – sebaobslužné činnosti
– literárna, hudobná chvíľka, rozhovor
– ODPOČINOK
– telovýchovná chvíľka, otužovanie po odpočinku
14:00 -15:00 – sebaobslužné činnosti
– činnosti zabezpečujúce životosprávu, , stolovanie, stravovanie – OLOVRANT
15:00 – 17:00 – popoludňajšie cielené výchovno-vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí
– pobyt vonku, hry na školskom dvore
– odchod detí domov
– koniec prevádzky MŠ