V materskej škole spolupracujeme s rodinou, snahou je získavať a mať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v prospech rozvoja osobnosti detí a učenia sa detí. V materskej škole uplatňujeme rôzne stratégie, formy a aktivity spolupráce podľa záujmu a požiadaviek rodičov (besiedky, tvorivé dielne, stretnutia rodičov, odborné prednášky, písomné oznamy, nástenky a výstavy).

Prostredníctvom doplnkových pohybových aktivít (pohybovo-gymnastický krúžok, plavecký kurz, kurz korčuľovania) vedieme deti k starostlivosti o svoje zdravie, k dodržiavaniu zásad zdravého životného štýlu, k zdravej životospráve s dostatočným

množstvom pohybových aktivít.

Prostredníctvom doplnkových intelektových aktivít (anglický jazyk) je našou snahou viesť deti k  získaniu základov kultivovaného správania a sociálnych zručností, dôležitých pre komunikáciu s rovesníkmi a medzi ľuďmi v širšom spoločenskom prostredí.

Ukazuje deťom rozmanité trávenie a využívanie voľného času (kreatívny krúžok),  rozvíjame kreatívne myslenie detí motivujeme ich k tvorivosti, k rozvíjaniu fantázie, podporujeme ich nápady a návrhy v oblasti výtvarného umenia, výtvarných prác. Získavajú vedomosti a zručnosti, rozvíjajú si jemnú motoriku  a v neposlednom rade trpezlivosť.

Krúžková činnosť

Milí rodičia, 

dávam Vám do pozornosti krúžky, ktoré sa otvárajú v našej škôlke od februára:

Anglický jazyk – zabezpečuje lektorka Ing. Jana Blahová

Kreatívny krúžok pre deti – zabezpečuje lektorka Mgr. art. Zuzana Hudecová

Pohybovo – gymnastický krúžok – zabezpečujú lektori z Happy Kids

Krúžková činnosť bude prebiehať  v popoludňajších hodinách od 15,00 hod v trvaní od 30 do 45 min v závislosti od krúžku. Krúžky sa nebudú prelínať:

Pondelok: Anglický jazyk

Utorok: Kreatívny

Streda: Anglický jazyk

Štvrtok: Pohybovo – gymnastický

Piatok: —-

Informácie k platbám nájdete na dverách pri vstupe do chodby materskej školy.