REŽIJNÝ POPLATOK

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení je:  30 € / na mesiac

Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci šekom alebo prevodom z účtu. Poplatok neplatia predškoláci (deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 6 rokov). Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo.

jedno dieťa v MŠ – 30,00 € /mesiac

súrodenci: druhé dieťa  – 25 €/mesiac

                  tretie dieťa   – 20 €/mesiac

Číslo účtu na režijné poplatky v tvare  IBAN: SK78 1100 0000 0029 4707 4925

Do kolónky účel platby zadať meno dieťaťa!!!

POPLATOK ZA STRAVU

Stravná jednotka na jeden deň v materskej škole je 1,54 €/dieťa/deň

Poplatok za stravu 0,34€/deň/dieťa  platia predškoláci (deti, ktoré do 31.8.2020 dovŕšia 6 rokov)

V tejto cene je:

desiata……………0,38 €

obed………………0,90 €

olovrant…………..0,26 €

Výška príspevku na režijné náklady sa uhrádza sumou 10 € paušálne za mesiac. Réžiu platia všetci aj predškoláci!!! Suma 10 € bude pripočítaná k sume za stravu v danom mesiaci.

Uhrádza sa šekom, ktorý vystaví vedúca školskej jedálne a je potrebné ho zaplatiť ihneď po obdržaní. Následné preplatky, ktoré vzniknú prípadnou neprítomnosťou dieťaťa v MŠ odpočítava vedúca ŠJ v ďalšom mesiaci. Poplatok za stravu je možné uhrádzať i prevodom z účtu.

Číslo účtu na stravu v tvare IBAN: SK85 1100 0000 0029 4607 4923

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE – PRÍSPEVOK  RODIČOV

100 €/ šk.rok

Príspevok bol schválený na plenárnej schôdzi dňa 15.11.2019. Rodičovská rada umožnila tento príspevok platiť jednorazovo alebo aj dvoma platbami.

Do kolónky účel platby zadať meno dieťaťa!!!

Číslo účtu na rodičovský príspevok  v tvare IBAN: SK18 0900 0000 0051 6526 5878