Materská škola – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava bola 1.septembra 2019 zaradená do siete škôl. Je školou s právnou subjektivitou,

má 3 triedy s kapacitou cca 57 detí.

Riaditeľkou Materskej školy od 1.októbra 2019 je Mgr. Jana Vargová, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v odbore “Učiteľstvo pre 1.stupeň základnej školy; predškolská pedagogika”.

V súčasnosti tu pracuje 6 pedagogických zamestnancov,

2 prevádzkoví zamestnanci,

3 zamestnanci  školskej jedálne vrátane vedúcej a

1 administratívna zamestnankyňa.

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu Materskej školy – Óvoda Komárovská, ktorý vychádza z cieľov a výkonových štandardov Štátneho vzdelávacieho programu a cieľov profilácie materskej školy.