„Deti musia mať v živote najmenej jedného človeka, ktorý v nich verí.

A to môžete byť aj vy.“

Marian Wright Edelman (Prezidentka Children´s Defense Fund)

V centre pozornosti výchovy  a vzdelávania je dieťa, ktorému je učiteľ rovnocenným partnerom a prirodzenou autoritou. Učiteľ pripravuje podnetné prostredie tak, aby sa dieťa aktívne učilo v činnosti a v spolupráci v skupine detí, prostredníctvom zmysluplných vzdelávacích aktivít, projektov a v spolupráci partnermi školy.

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania

  • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať ich jedinečnosť,
  • rozvíjať u detí environmentálne cítenie, pozitívny vzťah k prírode, zvieratám, naučiť sa žiť v harmónii s prírodou,
  • utvárať a rozvíjať vhodné národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
  • rozvíjať u detí návyky so zdravým životným štýlom,
  • pripraviť deti na primárne vzdelávanie, venovať sa celkovému rozvoju gramotnosti,
  • naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
  • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na sociokultúrne pestré prostredie v materskej škole a vytvoriť v osobnosti dieťaťa predpoklady na neskoršiu plynulú adaptáciu v odlišnom sociokultúrnom prostredí v základnej škole.

Zameranie materskej školy

Materskej škole predurčuje zameranie fakt, že je dvojjazyčná. Chceme preto začať budovať základy multikultúrnej výchovy u detí v predškolskom veku. Ako nevyhnutnosť z tohto pohľadu chápeme rozvíjať multikultúrnu gramotnosť. Hlavným cieľom zamerania materskej školy je pripraviť dieťa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami. Pripraviť základy na formovanie kultúrnej identity dieťaťa na základnej škole.

Významné miesto zaujíma v materskej škole aj šport a pohybové aktivity a vytváranie priaznivej sociálnej a emocionálnej klímy. Posilňuje sa fyzické a psychické zdravie detí, učí ich vnímať pohyb ako každodennú súčasť života. Prostredníctvom doplnkových aktivít školy ako „Školská olympiáda“, „Evička nám ochorela“  chceme rozvíjať aktívny záujem a pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie.