„Deti musia mať v živote najmenej jedného človeka, ktorý v nich verí.

A to môžete byť aj vy.“

Marian Wright Edelman (Prezidentka Children´s Defense Fund)

V centre pozornosti výchovy  a vzdelávania je dieťa, ktorému je učiteľ rovnocenným partnerom a prirodzenou autoritou. Učiteľ pripravuje podnetné prostredie tak, aby sa dieťa aktívne učilo v činnosti a v spolupráci v skupine detí, prostredníctvom zmysluplných vzdelávacích aktivít, projektov a v spolupráci partnermi školy.

Ciele materskej školy

  • Uplatňovať humanistický prístup vo výchovno-vzdelávacom procese v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, právom na vlastnú individualitu a právo na celostný rozvoj osobnosti.
  • Citlivo vnímať heterogénne zloženie skupiny detí a podľa ich aktuálnej úrovne diferencovať edukačné úlohy
  • Vytvárať výchovné prostredie v zmysle priaznivej sociálnej klímy, v realizovaní sociálno-emocionálnych hier a činností a podporovaní priateľských vzťahov a empatie počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy.
  • Edukačné prostredie školy rozšíriť aj o možnosti výchovy a vzdelávania mimo prostredie školy prostredníctvom exkurzií, výletov a doplnkových činností.
  • Rozvíjať osobnosť dieťaťa využívaním inovatívnych foriem a metód práce, podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.
  • Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl, podporovať u detí pohybovú aktivitu a návyky súvisiace so zdravým životným štýlom.
  • Zamerať sa na separáciu odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu ako súčasť rozvoja enviromentálnej výchovy u detí.
  • Naučiť deti spolupracovať v kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť.